Angkor Phimeanakas, Cambodia

吳哥窟 • 空中宮殿 | 柬埔寨


空中宮殿(又稱:國王宮殿),原名金角山,最初是真臘國王羅因陀羅跋摩二世(Rājendravarman II )在位時(941年—968年)所建造的濕婆廟,後為蘇利耶跋摩一世改建成為須彌山式印度教寺廟。

空中宮殿雖然名為宮殿,實際上並非王宮。王宮因為是木建築,現已不存,現存基台。根據宋代、元代典籍記載,王宮極為壯麗,鑲金牆壁,地鋪銀磚,王宮的大柱都雕刻佛像,國王的五香寶座鑲嵌七色寶石。空中宮殿由三層長方形須彌台重疊成金字塔形,象徵須彌山,各層須彌台的四角,裝飾著獅子或大象。須彌台由紅土磚塊壘成,四邊正中各有陡峭的台階連通上層。最高層的須彌台周邊有一道現已不完整的畫廊。空中宮殿頂層須彌台中央,原有金寶塔一座,現不存。

1295年隨元朝使團出訪真臘國的周達觀敘述,空中宮殿的金塔是國王的寢宮,國王每夜必到金塔中睡眠。根據周達觀《真臘風土記》:「其内中金塔,國主夜則卧其上。土人皆謂塔之中有九頭蛇精,乃一國之土地主也,係女身。每夜則見國主,則先與之同寢交媾,雖其妻亦不敢入。二鼔乃出,方可與妻妾同睡。若此精一夜不見,則番王死期至矣;若番王一夜不往,則必獲災禍。」此意為:國王每天都必須到金塔和九頭女蛇精嘿咻,如果蛇精沒來,表示國王死期已到,如果國王沒上去,國家就會有災禍。

這樣看來,當時的國王犧牲很大,為國為民和妖怪炒飯,但事實不是這樣吧? 推測國王宮殿可能是國王偷情的地方或為獨處靜修而找的藉口。每晚都要爬上那空中宮殿,看來不輕鬆,現在有木製扶手,省力些。

吳哥建築中畫廊是吳個建築藝術特徵之一。在空中宮殿中,畫廊第一次以一個包圍須彌台基四周的迴廊形式出現。畫廊是單檐結構,也有廊頂但比較矮,吳哥寺的迴廊則多加一層,成為高大的雙重檐建築,乃是空中宮殿畫廊發揚光大的結果。

空中宮殿的風格多方面受到印度文化的影響,須彌山造型來自印度神話。真臘國人奉蛇神那伽為神靈,在吳哥城的入口大道和吳哥窟的大道上,處處可見多頭蛇的造型。印度神話中毗濕奴令92尊阿修羅和88尊天神把蛇王婆蘇吉(Vasuki)當繩索攪動乳海的故事,還刻劃在吳哥寺的畫廊上,足見古真臘受印度文化影響之深。高棉語中的「吳哥」來自梵文naga即蛇。空中宮殿雖沒有多頭蛇的造型,卻留下國王與化為女身的蛇神夜夜共眠的傳說。關於國王與蛇女共宿的傳說也可追溯到印度神話。古印度普拉納斯族的傳說中,相傳印度拔羅婆王朝的締造者婆羅門斯坎達西司雅(Skandasisya)是蛇女之子。雖是傳說但與中國古代「真龍天子」之說,異曲同工。

Leave a comment